• Zwroty i reklamacje

1. Zwroty i reklamacje:

§ 1

a). Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

b). Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub e-mailem na adres Sprzedawcy).

c). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysyłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

d). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

e). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

f). W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, łącznie z kosztami dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym innym przypadku nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

g). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

h). Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym innym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

i). Rzecz należy odesłać na adres: Scootersforfun, Puszczy Solskiej 7, 01-390 Warszawa, tel: +48 503 955 316

j). Prosimy o niedosyłanie rzeczy do paczkomatów, bądź na inny adres niż wskazany powyżej (chyba że zostało to uzgodnione).

k). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

l). Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 2

a). Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad (chyba, że takowy towar jest przedmiotem sprzedaży).

b). Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany na samym początku w Regulaminie, e-mailem na adres: kontaktscooters@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 503955316, bądź w inny sposób.

c). W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

d). Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

2. Czas trwania umowy o założenie Konta:

§ 3

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 4

a). Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia drogą listowną, telefoniczną lub elektroniczną. Umowa z chwilą otrzymania wypowiedzenia zostaje uznana za rozwiązaną.

b). Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

- zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

- podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym (w takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia).

 

3. Zmiany regulaminu:

§ 5

a). Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jeden z następujących przyczyn:

- wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

- zmian sposobów dostawy lub płatności,

- modyfikacji ścieżki zakupowej,

- zmian w przepisach prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

b). W przypadku wystąpienia jeden z powyższych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klientów drogą elektroniczną informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z odnośnikiem do nowego Regulaminu.

c). Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w § 20 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta, wówczas staje się on wiążący dla Klienta.

d). Zmiany regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 

4. Postanowienia końcowe:

§ 6

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 7

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 8

Nie wymienione w Regulaminie możliwości rozstrzygania sporów regulują odpowiednie kodeksy prawne.

 

4. Gwarancja i serwis, rękojmia

 

§ 9

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności. Nasz sklep oferuje 24 miesięczny okres gwarancyjny. Po tym terminie należy kontaktować się zgodnie z informacją podaną powyżej.

Strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady. 

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura jeśli był dostarczony) aż do momentu zakończenia 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

 

5. Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.